Cẩu gấp khúc Ferrari 541

 • Sức nâng lớn nhất: 1.750 kg/2,2m
 • Bán kính làm việc lớn nhất: 10,77m
 • Loại xe phù hợp: G.V.W >= 5.000kg
 • Kiểu chân đế: Đế đúc.

Cẩu gấp khúc Ferrari 561

 • Sức nâng lớn nhất: 2.575 kg/2,55 m
 • Bán kính làm việc lớn nhất: 12,05 m
 • Loại xe phù hợp: G.V.W >= 7.500 kg
 • Kiểu chân đế: Đế đúc

Cẩu gấp khúc Ferrari 148

 • Sức nâng lớn nhất: 5.550 kg/2,5 m
 • Bán kính làm việc lớn nhất: 16,54 m
 • Loại xe phù hợp: G.V.W >= 13.000 kg
 • Kiểu chân đế: Đế hàn

Cẩu gấp khúc Ferrari 238

 • Sức nâng lớn nhất: 9.000 kg/2,15 m
 • Bán kính làm việc lớn nhất: 18,4 m
 • Loại xe phù hợp: G.V.W >= 19.000 kg
 • Kiểu chân đế: Đế hàn

Cẩu gấp khúc Ferrari 729

 • Sức nâng lớn nhất: 11.390 kg/2,4 m
 • Bán kính làm việc lớn nhất: 23,23 m
 • Loại xe phù hợp: G.V.W >= 19.000 kg
 • Kiểu chân đế: Đế đúc

Cẩu gấp khúc Ferrari 745

 • Sức nâng lớn nhất: 22.150 kg/2,0 m
 • Bán kính làm việc lớn nhất: 22,7 m
 • Loại xe phù hợp: G.V.W >= 24.000 kg
 • Kiểu chân đế: Đế đúc