CẨU UNIC UR-V230K

Tải trọng nâng lớn nhất: 2.330 kg

Chiều dài cần lớn nhất: 8,43 m

Chiều cao nâng lớn nhất: 9,5 m

Độ rộng chân chống tiêu chuẩn: 2,6 m

CẨU UNIC UR-V290K

Tải trọng nâng lớn nhất: 3.030 kg

Chiều dài cần lớn nhất: 12,8 m

Chiều cao nâng lớn nhất: 13,6 m

Độ rộng chân chống tiêu chuẩn: 3,4 m

 

CẨU UNIC UR-V340K

Tải trọng nâng lớn nhất: 3.030 kg

Chiều dài cần lớn nhất: 14,46 m

Chiều cao nâng lớn nhất: 15,9 m

Độ rộng chân chống tiêu chuẩn: 3,5 m

 

CẨU UNIC UR-V370k

Tải trọng nâng lớn nhất: 3.030 kg

Chiều dài cần lớn nhất: 14,42 m

Chiều cao nâng lớn nhất: 15,9 m

Độ rộng chân chống tiêu chuẩn: 4,2 m

 

 

CẨU UNIC UR-V550K

Tải trọng nâng lớn nhất: 5.050 kg

Chiều dài cần lớn nhất: 13,38 m

Chiều cao nâng lớn nhất: 17,3 m

Độ rộng chân chống tiêu chuẩn: 3,8 m

 

CẨU UNIC UR-V630K

Tải trọng nâng lớn nhất: 6.350 kg

Chiều dài cần lớn nhất: 13,38 m

Chiều cao nâng lớn nhất: 14,9 m

Độ rộng chân chống tiêu chuẩn: 4,8 m

 

CẨU UNIC UR-V800K

Tải trọng nâng lớn nhất: 8.070 kg

Chiều dài cần lớn nhất: 15,9 m

Chiều cao nâng lớn nhất: 17,5 m

Độ rộng chân chống tiêu chuẩn: 5,1 m