Xe Tưới Cây Rửa Đường 5,5 khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FC9JETA 4x2

Kích thước xe: 6.355 x 2.290 x 2.900 mm

Tải trọng chuyên chở: 5.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Tưới Cây Rửa Đường 5.5 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JESW 4x2

Kích thước xe: 6.500 x 2.275 x 2.900 mm

Tải trọng chuyên chở: 5.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Tưới Cây Rửa Đường 6 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JESW 4x2

Kích thước xe: 6.480 x 2.300 x 2.930 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Tưới Cây Rửa Đường 8 khối Hyundai - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JJSB 4x2

Kích thước xe: 7.750 x 2.420 x 3.300 mm

Tải trọng chuyên chở: 8.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

Xe Tưới Cây Rửa Đường 8 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JJSB 4x2

Kích thước xe: 7.860 x 2.415 x 3.100 mm

Tải trọng chuyên chở: 8.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

 

Xe Tưới Cây Rửa Đường 5.6 Khối Hyundai - Euro 2

Xe cơ sở: HYUNDAI HD99 4x2

Kích thước xe: 6.850 x 2.000 x 2.800 mm

Tải trọng chuyên chở: 5.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.990 kg